Smluvní podmínky

REGISTRACÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ PORTÁLU DOKURZU.CZ A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT.

1. Vymezení pojmů

Provozovatel
Provozovatel portálu DOKURZU.cz je Ing. Martin Sobotka., se sídlem Zbýšovská 1506, 665 01 Rosice, IČ: 76354075, zapsán 1. 10. 2009 MÚ Rosice, č.j.: MR-OZU/998/2009/6.

Inzerent
Fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována na portálu DOKURZU.cz a která vloží nabídku kurzů, případně využije jiné služby portálu DOKURZU.cz.

Administrace
Zabezpečená sekce zpřístupněná Inzerentovi po úspěšné registraci. Administrace slouží ke správě kurzů (a případně dalších služeb portálu DOKURZU.cz), k editaci údajů o Inzerentovi apod.

Ceník
Registrace i zveřejnění kurzů je zdarma, viz "ceník" - www.dokurzu.cz/cenik/

2. Úvodní ustanovení

Portál DOKURZU.cz umožňuje vkládat nabídky kurzů Inzerentů. Zveřejnění kurzů je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku, a to za podmínek uvedených v těchto smluvních podmínkách, popř. dále na webových stránkách www.dokurzu.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout Inzerenta či nabídku jeho kurzu (kurzů), a to na základě svého vlastního uvážení.

3. Povinnosti Inzerenta

Inzerent se zavazuje zejména:

  1. Uvádět pravdivé údaje o své osobě / firmě a vložených kurzech a tyto informace pravidelně aktualizovat.
  2. Nevkládat na portál DOKURZU.cz obsah odporující právním předpisům.
  3. Nezapojovat se do jakýchkoli aktivit, které poškozují dobrou pověst portálu DOKURZU.cz, Provozovatele nebo Inzerentů.
  4. Všechny služby poskytované registrovaným uživatelům využívat pouze k zákonným účelům, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Registrovaný uživatel portálu DOKURZU.cz je povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě, včetně kontaktních údajů a pravidelně je aktualizovat. Za účelem ověření věrohodnosti Inzerenta na portálu DOKURZU.cz je Provozovatel oprávněn vyžádat si podklady od Inzerenta na portálu DOKURZU.cz, včetně kopie průkazu totožnosti nebo prohlášení podepsané statutárním orgánem právnické osoby, s čímž Inzerenti na portálu DOKURZU.cz souhlasí. Provozovatel je oprávněn podmínit poskytování služby DOKURZU.cz prokázáním totožnosti fyzické osoby nebo prohlášením právnické osoby.

V případě jakéhokoli porušení výše uvedených ustanovení nebo má-li Provozovatel pochybnosti o totožnosti Inzerenta na portálu DOKURZU.cz, má Provozovatel právo zablokovat nebo zrušit účet Inzerenta na portálu DOKURZU.cz.

Provozovatel není povinen Inzerenta předem informovat o zablokování účtu na portálu DOKURZU.cz, ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet uživateli zablokován. Je však povinen o této skutečnosti vyrozumět Inzerenta na portálu DOKURZU.cz v případě jeho dotazu.

4. Neaktivní účty

Prázdné a nevyužívané účty jsou po 2 měsících neaktivity vymazány. Použité účty obsahující kurzy jsou po 1 roce nevyužívání rušeny. Za účelem předejití zrušení účtu jsou Inzerenti povinni své účty v pravidelných intervalech kontrolovat.

5. Výpověď a zrušení účtu

Inzerent má kdykoliv právo ukončit svoji účast na portálu DOKURZU.cz. Může tak učinit smazání všech kurzů (a dalších informací) a nevyužíváním portálu. Automaticky pak dojde ke zrušení účtu (viz bod 4. Neaktivní účty).

Můžete nám také napsat na info@dokurzu.cz a po ověření identity bude účet smazán.

Ukončení činnosti Inzerenta na portálu DOKURZU.cz z jiného důvodu uvedeného v těchto smluvních podmínkách, zejména na základě rozhodnutí Provozovatele, tím není dotčena.

6. Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu kurzů. Provozovatel rovněž nezodpovídá za jakýkoli obsah vkládaný na portálu DOKURZU.cz Inzerenty. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou návštěvníkům, Inzerentům nebo třetím osobám. Provozovatel rovněž nezaručuje optimální připojení k portálu DOKURZU.cz.

Každý registrovaný uživatel portálu DOKURZU.cz odpovídá za údaje, které vkládá na server DOKURZU.cz.

Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení kurzů nebo kliknutí na odkaz v kurzech. Provozovatel se rovněž nezavazuje k tomu, že Inzerent splní vůči návštěvníkovi své povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek.

Provozovatel nenese odpovědnost za újmu Inzerentům (např. nedostupnost služby) způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (např. výpadky serverů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, zemětřesení, povodeň nebo jiná živelná katastrofa, výpadky elektrické energie, teroristický útok, válka nebo jiné zásahy vyšší moci).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou řádného poskytování služby DOKURZU.cz a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

7. Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je řešeno vlastním dokumentem dostupným na adrese:
https://www.dokurzu.cz/pdf/ochrana-osobnich-udaju-dokurzu.pdf

8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování portálu DOKURZU.cz, zpřesňování práv a povinností Inzerentů, jakož i v rozsahu poskytování dalších služeb na portálu DOKURZU.cz souvisejících. Oznámení o nových podmínkách zašle Provozovatel na kontaktní e-mailovou adresu Inzerentům. Pokud Inzerent s novými podmínkami nesouhlasí, má právo ukončit svou činnost na portálu DOKURZU.cz dle čl. 7 těchto smluvních podmínek.

Pokud některý z účastníků služby DOKURZU.cz nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Inzerenti na portále DOKURZU.cz na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.


Datum 9. 12. 2018